Wypożyczalnia strojów

 Sala zabaw Smykolandia dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie. Staramy się, aby nasze stroje były kompletne, czyste i pozbawione jakichkolwiek wad. Dbamy o zapewnienie Państwu jak największego wyboru oryginalnych przebrań, tak abyście mogli Państwo "zostać kim zechcecie". Nasze starania bez Waszej pomocy, mogą pójść na marne, dlatego też prosimy serdecznie o przestrzeganie poniższego Regulaminu. Z góry dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do naszej wypożyczalni.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW

1.Wypożyczalnia prowadzi usługi wypożyczania kostiumów, dodatków i akcesoriów dla klientów indywidualnych.

2.W momencie wypożyczenia klient zobowiązany jest podać pracownikowi wypożyczalni swój aktualny numer telefonu.

3.Za wypożyczenie stroju wypożyczalnia pobiera od klienta opłatę zgodną z aktualnym cennikiem, adekwatną do zadeklarowanego przez klienta okresu wypożyczenia.

4. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni.

5.Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania. Termin zwrotu stroju jest nieprzekraczalny, a brak zwrotu w określonym terminie skutkuje nałożeniem na klienta kary pieniężnej równej wartości wypożyczenia stroju za każdą dobę opóźnienia zwrotu. Kostium  wypożyczany jest na dobę. Zwrot następuje do godziny 18.00 dnia następnego.W przypadku, kiedy dzień następny jest dniem wolnym (świętem, lub kiedy sala zabaw Smykolandia jest zamknięta)-kostium należy zwrócić dnia kolejnego do godziny 12.00.

6.O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

7.Przedłużenie terminu wypożyczenia stroju nie jest możliwe w sytuacji, gdy dany strój jest już zarezerwowany na następny dzień.

8.Rezerwacji strojów dokonuje się tylko w wypożyczalni. Podczas rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości minimalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).W przypadku rezygnacji z rezerwacji, zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego, zadatek nie podlega zwrotowi.

9.Klient zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni.

10.Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za stroje do czasu ich zwrotu do wypożyczalni.

11.Klient zobowiązuje się zwrócić stroje w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.

12.W przypadku zwrócenia niekompletnego, zniszczonego bądź uszkodzonego stroju klient zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem brakujących elementów lub całego stroju. Kwotę tę ustala kierownik wypożyczalni.

13.Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania strojów bez zgody pracownika wypożyczalni.

14.Wypożyczenie stroju oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.